Warunki ogólne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 

FLORENSIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

 

Poniżej przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji zawieranych między Florensis  Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044450, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5261788018 (Sprzedawca) a Kupującym, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują od dnia 1 lipca 2022 r.

 

§ 1 

DEFINICJE                                       

 1.      Sprzedawca – Florensis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000044450,
 2.      Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów Towarów u Sprzedawcy,
 3.     Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym https://www.florensis.com/pl-pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia,
 4.      Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy,
 5.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą,
 6.      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem,
 7.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Sprzedawcą a Kupującym,                                                                                                                       
 8.      Dostawca – osoba wskazana przez Sprzedawcę lub Kupującego.

                                            

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                     

 1.      Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy określają zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów należących do Sprzedawcy.
 2.     Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (polska@florensis.com), telefonicznie pod numerem +48 22 616 32 63 lub pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa).
 3.     W celu umożliwienia korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować na stronie Sprzedawcy https://www.florensis.com/pl-pl. Rejestracja jest dobrowolna. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 

§ 3 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ                                                                                      

 1.     Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, telefonicznie, poprzez przedstawiciela handlowego oraz poprzez Sklep internetowy https://www.florensis.com/pl-pl. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie lub e-mailem). Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na nazwisko lub nazwę Kupującego a odbiór zamówionego Towaru następuje na adres Kupującego lub w miejscu uzgodnionym przez Strony. Dostarczenie Towaru za pośrednictwem firm/osób trzecich może nastąpić tylko po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Ryzyko zniszczenia lub utraty Towaru jest w takim przypadku po stronie Kupującego.
 2.      Złożone Zamówienie jest wiążące. Na wniosek Kupującego Sprzedawca potwierdza pisemnie przyjęcie Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji otrzymanego potwierdzenia pod względem zgodności z Zamówieniem w zakresie asortymentu oraz warunków jego realizacji. Realizacja Zamówienia następuje w przewidzianym w potwierdzeniu terminie i Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówionego Towaru. W przypadku nie podjęcia Towaru z przyczyn niezależnych od Dostawcy Kupujący zostanie obciążony opłatą za Towar zgodnie z jego wartością ofertową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzone Zamówienia.
 3.      Minimalne Zamówienie obejmuje 25 paletek na tydzień dostawy. Mniejsze zamówienia mogą być również składane u dystrybutorów (firmy niezależne), którzy są wskazani w ofercie, sporządzanej przed rozpoczęciem nowego sezonu zamówień (do trzech razy w roku).
 4.      Na żądanie Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu zobowiązującego do zapłaty przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie dokonał zapłaty zaliczki za zamówiony Towar lub istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego Zamówienia.
 5.      Anulowanie lub zmiana złożonego i potwierdzonego Zamówienia możliwe jest tylko na drodze wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem ust. 4.
 6.      Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki i obciążenia Kupującego rachunkiem za poniesione straty, w wysokości do 100% wartości Towaru. Nie podjęcie dostarczonego Towaru spowoduje skutki jak w ust. 2 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.
 7.      Jeżeli Kupujący wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, Sprzedawca zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych Zamówieniach, dokonania zmian w Zamówieniu na podobną odmianę w tej samej cenie. W takim przypadku Kupujący nie jest uprawniony do żądania odszkodowania.
 8.      Krótkoterminowe Zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji i ilości odmian.
 9.      Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład Sprzedawcy 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.
 10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia partiami.
 11.   Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji Zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem produkcji zamówionego Towaru. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a Kupujący może zostać obciążony całą wartością zamówionego Towaru.
 12.   Kupujący zostanie obciążony pełną ceną Towaru, jeżeli brak możliwości realizacji Zamówienia wynika z winy Kupującego (np. z braku odbioru Towarów w terminie lub w wyniku braku spłaty poprzednich zobowiązań).
 13.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w Zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających lub utrudniających prawidłową realizację Zamówienia.
 14.   Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru klientom w krajach, które są objęte sankcjami (nałożonymi w sposób jednostronny lub na podstawie wdrożonych rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych) tylko jeżeli dostawa Towaru jest niewątpliwie zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi. Kupujący jest zobowiązany do przekazania swoim klientom informacji o niniejszym ograniczeniu.
 15.   Dostawy realizuje się z zakładu Sprzedawcy transportem własnym Sprzedawcy, własnym środkiem transportu Kupującego lub przesyłkami kurierskimi. Koszty dostawy są wliczone w cenę Towaru, chyba że Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym ustali inaczej. Za szkody wynikłe z winy przewoźnika (poza transportem własnym Sprzedawcy) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Towaru podczas transportu, Kupujący jest zobowiązany uiścić 100% ceny Towaru.
 16.   Przy zamówieniach powyżej trzech wózków CC na jeden termin, dostawy Towaru mogą być odpłatnie realizowane na adres Kupującego. W takim przypadku obowiązuje opłata transportowa w wysokości 2 zł netto za każdą dostarczoną paletkę.  Pozostałe zamówienia są dowożone do jednego z magazynów (depotów) na terenie kraju, skąd Kupujący odbiera zamówiony Towar. Miejsca magazynów są wskazane w ofercie, która jest sporządzana przed rozpoczęciem nowego sezonu zamówień (do trzech razy w roku).
 17.   Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Sprzedawcy zwalniają Sprzedawcę w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia w pierwszym możliwym terminie dostępności danego asortymentu. Zamówienie może zostać zrealizowane w partiach.
 18.   Niezrealizowane Zamówienia pozostają aktualne do realizacji w pierwszym możliwym terminie dostępności zamówionego asortymentu. Anulowanie takich Zamówień następuje po złożeniu przez Kupującego rezygnacji w formie pisemnej.
 19.   Sprzedawca dostarcza Towar zgodnie z Zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, w szczególności za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.

 

§ 4 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 1.      Wszystkie proponowane ceny są cenami netto Sprzedawcy i nie obejmują podatku VAT. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu proponowanych terminów płatności.
 2.      Stawka podatku VAT wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3.      Kupujący wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.
 4.      Rozliczenia transakcji należy dokonać na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5.      Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności za Towar w terminie wskazanym na fakturze.
 6.      Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności wskazanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 7.      W następstwie opóźnienia w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje od Kupującego rekompensata za koszty odzyskiwania należności na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:
 •        40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
 •        70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50000 złotych,
 •        100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50000 złotych.
 1.      Niezależnie od wysokości rekompensaty wskazanej w ust. 7 powyżej i odsetek wskazanych w ust. 6, Sprzedawcy przysługuje również zwrot w wysokości do 10% poniesionych kosztów odzyskiwania należności. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Kupujący zostanie obciążony kosztami opłat sądowych i kosztami zastępstwa procesowego oraz ewentualnie kosztami postępowania egzekucyjnego.
 2.      W przypadku uchybienia przez Kupującego jakiemukolwiek terminowi płatności, cała cena staje się wymagalna natychmiastowo. W takiej sytuacji Sprzedawca posiada prawo do zawieszenia wykonywania lub odstąpienia od wszelkich umów z Kupującym z zachowaniem praw Sprzedawcy do żądania odszkodowania.
 3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji cen w zależności od zmiany kursu walut. Nowy cennik zastępuje poprzedni w odniesieniu do zamówień złożonych po dniu ogłoszenia nowego cennika.

 

§ 5 

SIŁA WYŻSZA 

 1.      Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie bądź nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania.
 2.      Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność znajdującą się poza kontrolą Sprzedawcy (przewidzianą bądź nieprzewidzianą w chwili zawarcia umowy), która w całości lub w części uniemożliwia albo utrudnia w poważny sposób wywiązanie się przez Sprzedawcę z umowy, jak również, jak dotychczasnieuwzględnione: nieurodzaj, produkcja nasion o niedostatecznej jakości, choroby w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub jego dostawców, wojny lub zdarzenia podobne do wojny, zamieszki, przewroty, embarga, strajki, epidemie i pandemie oraz ograniczenia/ zalecenia będące następstwem problemów komunikacyjnych, protestów pracowniczych, decyzji administracyjnych i działań rządowych, szkód spowodowanych ogniem, powodzią, mrozem lub burzą, zakłóceń w dostawach podstawowych materiałów, wody i energii, oraz brakiem lub opóźnieniem dostawy przez dostawców bez względu na przyczynę. 
 3.      W sytuacji wystąpienia warunków siły wyższej Sprzedawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby poinformować Kupującego o charakterze okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy.
 4.      Sprzedaż/dostawa dotknięta okolicznościami siły wyższej nie wygasa, a termin jej realizacji może ulec przedłużeniu o czas trwania wskazanych okoliczności.

                                                                                                                             

§ 6 

REKLAMACJE

 1.      Reklamacje ilościowo jakościowe winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze Towaru. Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu trzech dni pisemnie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wartości Towaru według faktury zakupu, za wszystkie uzasadnione i w terminie (jak wyżej) złożone reklamacje.
 2.     Kupujący ma obowiązek odebrania reklamowanego Towaru o obniżonej jakości i podjęcie próby uprawy, zapewniając roślinom optymalne warunki dla ich wzrostu, minimalizując jednocześnie potencjalne straty. Definitywne rozliczenie reklamacji powinno nastąpić natychmiast po możliwości oszacowania strat jednak najpóźniej po 30 dniach od daty otrzymania Towaru.

 

§ 7 

GWARANCJE

 1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedawcy, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
 2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone koszty produkcji i potencjalnie planowane zyski, gwarantując maksimum zwrot wartości Towaru według wartości opisanej na dokumencie zakupu.

      

§ 8 

ODMIANY CHRONIONE 

 1.      W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.
 2.      Zakupione we Florensis Polska Sp. z o.o. odmiany służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie mogą być sprzedane. Zależnie od oferowanych odmian Kupujący ma obowiązek podpisania umowy licencyjnej dotyczącej zakupu danego asortymentu i zakazu reprodukowania go oraz odsprzedawania osobom trzecim. Reprodukcja chronionych odmian we własnym zakresie jest możliwa jedynie za pisemną zgodą właściciela lub reprezentanta właściciela chronionych odmian.
 3.     W przypadku oferowania przez Sprzedawcę zawarcia umowy licencyjnej w odniesieniu do określonej odmiany, niniejsze oznacza, iż Sprzedawcy przysługują wszystkie prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) wymagane do sprzedaży/ odsprzedaży danej odmiany. Jeżeli niniejsze prawa obejmują prawa hodowcy do ochrony odmian roślin, to zostaną one wyraźnie wskazane.                                                                                                                      
 4.      W sytuacji gdy odmiana nie jest (jeszcze) chroniona prawem hodowcy do ochrony odmiany roślin lub patentem, to opłata licencyjna/ honorarium dotyczy wynagrodzenia za m.in. zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do wizerunku, tajemnicy handlowej i zastrzeżonego know-how, działań marketingowych oraz innych możliwych praw własności intelektualnych związanych z daną odmianą. Opłata ta zostanie wskazana osobno w ofercie i dodana na fakturze do wartości roślin.
                         

§ 9 

PRAWA HODOWCY, UMOWNA OCHRONA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH I ZAREJESTROWANYCH ODMIAN 

 1.      Dostarczony materiał roślinny może zostać wykorzystany przez Kupującego jedynie w celu uprawy gotowego produktu ozdobnego na terenie jego siedziby. Wobec czego samorozmnażanie, pobieranie sadzonek wierzchołkowych oraz nielicencjonowana sprzedaż lub przekazywanie produktów osobom trzecim, jest surowo zabronione. Zabronione jest również wykorzystanie nasion, w tym linii rodzicielskich, które mogą być w nich nieumyślnie zawarte do badań, hodowli, czy molekularnego lub genetycznego oznaczania. Powyższe jest zabronione, chyba że postanowiono inaczej przez Sprzedawcę i Kupującego w formie pisemnej. Kupujący nie nabywa żadnych praw w stosunku do linii rodzicielskich, które mogą być w nich zawarte w sposób nieumyślny. Kupujący jest zobowiązany do przekazania swoim klientom informacji o niniejszym ograniczeniu. 
 2.      Kupujący może jedynie sprzedawać gotowy produkt, który powstał z dostarczonego mu pod obowiązującą nazwą i mającą zastosowanie nazwą handlową materiału źródłowego,  chyba że postanowiono inaczej przez Sprzedawcę i Kupującego w formie pisemnej.
 3.      Kupujący jest zobowiązany do zapłaty natychmiastowej kary Sprzedawcy w kwocie 0,55 EUR za każdą zwielokrotnioną roślinę, jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej warunków zostanie naruszony przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania za rzeczywiście poniesione szkody, od strony która zawiniła. 
 4.      Sprzedawca jest uprawniony do wejścia na teren przedsiębiorstwa Kupującego i/ lub do wszelkich pomieszczeń, które znajdują się pod kontrolą Kupującego, gdzie znajduje się materiał źródłowy dostarczony przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do niniejszego w godzinach pracy oraz bez konieczności uprzedniego powiadomienia Kupującego celem dokonania przeglądu i oceny tego materiału.
 5.      W następstwie wystąpienia przez Sprzedającego z żądaniem, Kupujący umożliwi mu kontrolę swojej administracji celem weryfikacji realizacji zobowiązań przez Kupującego, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 6.      W przypadku stwierdzenia mutanta w chronionej odmianie, Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia w sposób natychmiastowy o tym fakcie Sprzedającego oraz hodowcę posiadającego prawo do ochrony odmiany za pośrednictwem listu poleconego.
 7.      Na pisemne żądanie hodowcy posiadającego prawo do ochrony odmiany, Kupujący wyda mu materiał do badań takiego mutanta w terminie 2 miesięcy od otrzymania żądania.
 8.      Kupujący jest świadomy, iż podmiot stwierdzający mutanta w chronionej odmianie wymaga uzyskania zgody od hodowcy szczepu matczynego na wykorzystanie takiego mutanta.
 9.      Kupujący ma szczególną świadomość tego, iż podmiot stwierdzający mutanta wymaga uzyskania zgody posiadacza prawa do ochrony odmiany w stosunku do szczepu matczynego do przeprowadzenia następujących czynności dotyczących całego materiału odmiany, w tym materiału zebranego (w tym kwiatów, roślin i części roślin), a mianowicie:

a)    produkowania lub powielania/ mnożenia (rozmnażania);

b)    przygotowywanie celem rozmnażania;

c)     oferowania na sprzedaż;

d)    sprzedawania lub handlowania w jakikolwiek sposób;

e)    eksportowania i/lub importowania;

f)      magazynowania dla któregokolwiek z celów wymienionych w punktach od a do e.    

 1.   Sprzedawca może wyznaczyć przedstawiciela (w tym niezależną stronę trzecią), który będzie miał prawo do wprowadzenia oraz realizacji praw wymienionych w niniejszym paragrafie, w tym prawa do kontroli administracji Kupującego celem weryfikacji realizacji zobowiązań przez Kupującego, o których mowa w tym paragrafie.                                                                        
 2.   Kupujący udziela zezwolenia hurtownikom, importerom i/lub eksporterom na udzielania informacji posiadaczowi prawa do ochrony odmiany i/lub jego przedstawicielowi w przedmiocie ilości zebranego produktu będącego odmianą posiadacza prawa, którym Kupujący handluje. Dodatkowo, Kupujący udziela specjalnego zezwolenia celem udzielenia informacji posiadaczowi prawa do ochrony odmiany i/lub jego przedstawicielowi w przedmiocie ilości sprzedanego na aukcji jego produktu pod kodem „inne”.                                                                                                             

                                                   

§ 10 

WŁASNOŚĆ

 1.      Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania faktury. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Sprzedawca może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony Towar, celem jego dalszej odsprzedaży.
 2.     Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie lub przed właściwym sądem wyznaczonym przez Sprzedawcę.

 

§ 11 

ZWROTNE PALETKI ROZSADOWE                                                                                                         

 1.      Siewki i sadzonki dostarczane są na zwrotnych paletkach rozsadowych Sprzedawcy, które w każdej chwili pozostają własnością Sprzedawcy i nie mogą być używane przez inne firmy oraz osoby fizyczne bez zgody Sprzedawcy.
 2.      Obrót paletkami Sprzedawcy odbywa się wyłącznie za zgodą Sprzedawcy na warunkach przedstawionych w odrębnej umowie dotyczącej „Obrotu Paletkami Rozsadowymi Florensis”.
 3.      Przy odbiorze siewek i sadzonek wszyscy klienci są bezwzględnie zobowiązani do podpisania umowy dotyczącej „Obrotu Paletkami Rozsadowymi Florensis”.

 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1.      W związku z możliwym występowaniem niedoskonałości dostarczanych produktów, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do dodatkowej lub zastępczej dostawy albo do skorygowania wartości dostarczonych produktów.
 2.      Sprzedawca nie jest nigdy zobowiązany do wypłaty odszkodowania zastępczego lub dodatkowego, z wyjątkiem sytuacji kiedy poniesiona szkoda została wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Sprzedawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę zysków lub utratę reputacji Kupującego jest zawsze wyłączona, poza przypadkiem zamierzonego działania lub niedbalstwa ze strony kierownictwa Sprzedawcy.  
 3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których Kupujący mógł uniknąć, ale doprowadził do nich w sposób zawiniony poprzez nie zastosowanie zwykłych norm sanitarnych i obowiązków staranności w przedmiocie przechowywania, uprawy, obróbki i przetwarzania produktów. Dotyczy to w szczególności szkód, które zostały spowodowane infekcją lub zakażeniem produktów lub innych roślin, spowodowanymi przez dostarczone produkty, które zostały uprzednio zainfekowane lub zaatakowane w inny sposób (nie przez produkty Sprzedającego).
 4.      We wszystkich przypadkach, w których Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego kwota nigdy nie będzie wyższa od wartości faktury za dostarczone produkty lub za udzielone porady, w związku z którymi powstała szkoda, lub jeśli szkody zostały objęte polisą ubezpieczeniową Sprzedawcy to od kwoty faktycznie wypłaconej przez ubezpieczyciela z tego tytułu. Niniejsze będzie dokonywane według własnego uznania Sprzedawcy.
 5.      Wszelkie roszczenia wobec Sprzedawcy, z wyjątkiem tych, które zostały uznane przez Sprzedawcę, wygasają po okresie 12 miesięcy od chwili powstania roszczenia. 
 6.      Pracownicy i przedstawiciele Sprzedawcy lub niezależni kontrahenci sprowadzeni przez Sprzedawcę celem wykonania umowy, mogą powołać się w stosunku do Kupującego na wszelkie środki obrony, które zostały przewidziane w umowie, tak jakby sami byli jej stroną. 
 7.      Kupujący zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności oraz wypłacenia odszkodowania Sprzedawcy, jego pracownikom, niezależnym kontrahentom i przedstawicielom tytułem odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich w odniesieniu do dostarczonych produktów, udzielonych porad i/lub jakąkolwiek inną częścią umowy, która jest realizowana przez Sprzedawcę. 
 8.      Kupujący oświadcza, iż pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków przez Sprzedawcę celem uniknięcia niezamierzonej obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych, nie można całkowicie wykluczyć tego ryzyka, chociaż zaistnienie niniejszego jest mało prawdopodobne. 

                                                                     

§ 13

DANE OSOBOWE                                                   

 1.      Administratorem danych osobowych Kupującego jest Florensis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa (Sprzedawca).
 2.     W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:
 •        listownie na adres: ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa 
 •       pod adresem e-mail: polska@florensis.com
 •        telefonicznie: 22 616 32 63
 1.      Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, żądania sprostowania przetwarzanych danych oraz ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 2.      Dane Kupującego będą przetwarzane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności: zawarcie i wykonywanie umowy sprzedaży, ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, wykonywanie ustawowych obowiązków Sprzedającego, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego
 1. .Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu: wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Kupującego będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, prawne i windykacyjne, transportowe. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi poleceniami Administratora.                                                                               
 3. Kupujący nie będzie podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy, niemożność otrzymywania informacji handlowychW zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – Kupujący ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody Kupującego, dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu Kupującemu informacji marketingowych na temat produktów Sprzedającego, oferowanych promocji, programów lojalnościowych i innych akcjach marketingowych za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 6. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu oraz prowadzenia rozmów marketingowych, to podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej https://www.florensis.com/pl-pl w zakładce Prywatność.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                            

 1.     Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy stanowią integralną część Umowy. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z ich treścią oraz w razie wątpliwości – skontaktowania się ze Sprzedawcą korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowejhttps://www.florensis.com/pl-pl.
 2.     Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.
 3.     Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy dotyczą każdorazowego Zamówienia, dostaw i Umów Sprzedaży realizowanych przez Sprzedawcę. 
 4.     Aktualna wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy jest ogólnodostępna pod adresem: https://www.florensis.com/pl-pl.
 5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy oraz zamieszczenia informacji w sposób zgodny z ust. 3.
 6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilnego. 

%MCEPASTEBIN%