Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen Florensis B.V., Florensis Breeding B.V., Toscana Breeding B.V. Aphrodite Breeding B.V., de vennootschap onder firma Floha vof, gevestigd te Zwijndrecht en Florensis Cut Flowers B.V., gevestigd te Rijsenhout, alle hierna individueel te noemen: “Florensis’’, van juni 2021.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Florensis tot verkoop en levering door Florensis van zaken en op alle overeenkomsten met Florensis ter zake, zijn deze voorwaar- den van toepassing. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012 (ook genoemd Algemene voorwaarden sierteelt en voedingstuinbouw opkweek van Plantum), hierna: de Plantum-voorwaarden) zijn eveneens van toepassing, maar alleen in zoverre de voorwaarden van Florensis zelf daarvan niet afwijken. Een afschrift van de Plantum-voor- waarden wordt op verzoek onmiddellijk toegezonden. Deze voorwaarden zijn bovendien te raadplegen op www.plantum.nl.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: koper) van Florensis wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze voorwaarden of de Plantum-voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Florensis schrifte- lijk zijn aanvaard. Mondelinge afspraken met en gebruiken van de koper binden Florensis dan ook slechts nadat en voor zover ze door Florensis schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Florensis is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Florensis zal koper schriftelijk informeren over enige wijziging en de gewijzigde algemene voorwaarden opnieuw aan koper toezenden.

 

Artikel 2: Definities

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- zaken: planten, genetisch materiaal van sierteeltproducten, waaronder (bewerkte) zaden, stekken en plantbestanddelen, alsmede uitgangsmateriaal en plantmateriaal van (voe- dings)tuinbouwproducten en tuinbouwmaterialen.

- koper: zowel de middellijke als de onmiddellijke wederpartij of opdrachtgever van Florensis, ook indien die tevens of zelfs alleen licentienemer van Florensis is.

- overmacht: elke van de wil van Florensis onafhankelijke omstandigheid, ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzien of onvoorzien, die nakoming van het overeenkomst door Florensis geheel of gedeeltelijk verhindert of ernstig bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, misoogst, oogst van zaad met onvoldoende kwaliteit, ziektes in het eigen bedrijf of in het bedrijf van een toe- leverancier, oorlogen en vergelijkbare situaties, rellen, revolutie, embargo’s, werkonder- brekingen, epidemieën en pandemieën en beperkingen, geboden en verboden die daarvan het gevolg zijn, transportproblemen, werkstaking, overheidsmaatregelen en -besluiten, brand-, water-, vorst- en stormschade, storing in toevoer van grondstoffen, water en energie en niet of te late levering door toeleveranciers om welke reden dan ook.

- speciale productie: zaken die niet in de catalogi/ bestellijsten van Florensis voorkomen of die geleverd dienen te worden buiten de voor Florensis voor die zaken normaal geldende leverweken, en die Florensis na bestelling door de koper al dan niet in een eerdere fase van ontwikkeling bestelt bij derden of buiten normaal geldende tijdvakken zelf ontwikkelt, in beide gevallen in wat grotere hoeveelheid dan door de koper besteld, met het oog op het gebruikelijke faalrisico.

- oogst- en bewerkingsvoorbehoud: een voorbehoud van Florensis ten aanzien van levering conform bestelling wegens factoren en onzekerheden binnen het natuurlijke productie- proces na planting van zaden, na het opzetten van moederplanten voor stekproductie en na het steken van stekken, welke factoren en onzekerheden, zelfs als zij bekend zijn, niet altijd gecontroleerd of beïnvloed kunnen worden.

- levering EXW: levering EXW als bedoeld in de Incoterms 2020.

- gebruikelijke handelskwaliteit: een kwaliteit die aan leverancierzijde in de zaden-, stekken- en plantensector als ten minste gemiddelde kwaliteit wordt beschouwd.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Florensis in productcatalogi, bestellijsten of specifieke offertes, al dan niet op internet, zijn vrijblijvend. Florensis kan daarom een naar aanleiding van een aanbieding geplaatste bestelling nog binnen 7 dagen en zonder opgave van redenen wei- geren. Florensis levert niet aan particulieren.

3.2 Bestellingen en acceptaties van aanbiedingen door de koper gelden als onherroepelijk.

3.3 Mondelinge bestellingen, al dan niet via tussenpersonen, leiden tot een overeenkomst met een inhoud zoals schriftelijk door Florensis bevestigd, of bij gebreke van zulke bevestiging met een inhoud conform de uitvoering door Florensis.

3.4 De koper dient in zijn bestellingen en acceptaties uitsluitend de benamingen of nummers te hanteren die Florensis in haar catalogi/bestellijsten vermeldt. In geval van speciale pro- ductie gelden de benaming en omschrijving die daarvoor door Florensis in de onderlinge contacten worden gebruikt.

3.5 Overeenkomsten verplichten Florensis tot verkoop en levering van gebruikelijke handels- kwaliteit onder toepasselijkheid van het oogst- en bewerkingsvoorbehoud van Florensis en behoudens overmacht. Indien op enig moment voorafgaande aan, tijdens of na de overeen- komst van de zijde van Florensis adviezen zijn verstrekt, van welke aard ook, maken deze adviezen van de betrokken overeenkomst of van een aanvullende overeenkomst slechts deel uit en hebben zij in de relatie tussen partijen slechts betekenis en rechtsgevolg indien deze adviezen schriftelijk zijn verstrekt en de koper aan Florensis daarvoor een overeengekomen separate vergoeding verschuldigd is.

3.6 Florensis is niet gehouden in te staan voor het bereiken van de bestemming die of het resultaat dat de koper met behulp van de gekochte zaken wil realiseren, ook niet indien adviezen van Florensis betrekking hadden op het gebruik van de zaken met het oog op die bestemming of dat resultaat.

3.7 Desgevraagd zal de koper in zijn bestelling schriftelijk de in het land van levering wettelijk vereiste gegevens, specificaties en documenten vermelden met betrekking tot onder meer facturering, fytosanitaire eisen, internationale certificaten, andere invoerdocumenten of invoeraangiften.

3.8 Florensis verkoopt alleen aan klanten in landen op sanctielijsten (hetzij unilateraal, hetzij op basis van geïmplementeerde resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) indien de levering gegarandeerd in overeenstemming is met de toepasselijke juridische vereisten. De koper is verplicht om deze beperkende clausule door middel van een ketting- beding door te geven aan zijn klanten.

 

Artikel 4: Prijzen, hoeveelheden, gewichten

4.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief belasting over de toegevoegde waarde of enige andere toepasselijke belasting (die de koper zal betalen) en verdere door de koper te betalen kosten, waaronder onder meer verpakkingskosten, kosten voor kwaliteitsbor- ging en/of fytosanitaire inspecties, invoerrechten, heffingen van overheidswege en andere regelgevende instanties, licentie- / marketingvergoedingen en van door Florensis betaalde transport- of verzendingskosten en eventuele andere vergoedingen. De prijzen zijn in euro’s en worden betaald in euro’s, tenzij anders aangegeven op de factuur.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering één of meer van de kostprijs- factoren (waaronder ook wordt verstaan: een wijziging in de valutakoers) een verhoging ondergaat, kan Florensis de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen. Indien de overeengekomen prijs meer dan 15% hoger wordt, kan de koper de overeenkomst ontbin- den door een schriftelijke mededeling aan Florensis binnen 7 dagen nadat Florensis van de verhoging kennis heeft gegeven.

4.3 Indien in een bestelling de verlangde hoeveelheid afwijkt van de door Florensis gehanteer- de standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, kan Florensis de naast hogere stan- daardhoeveelheid leveren.

4.4 De kleinste bij een artikel in catalogi/bestellijsten van Florensis aangegeven hoeveelheid is de minimum hoeveelheid die besteld kan worden. De minimale orderwaarde bedraagt EUR 250.

4.5 In geval van speciale productie heeft Florensis het recht om meer dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren indien de hoeveelheid door haar zelf bestelde of separaat goed ontwikkelde zaken Florensis daartoe in staat stelt en betaalt de koper pro rata meer dan de overeengekomen prijs naar gelang door Florensis meer geleverd wordt dan overeengeko- men, tot een maximum van 10% van de oorspronkelijke koopprijs.

4.6 Ieder gewicht van een door Florensis te leveren hoeveelheid is behoudens afwijkende ver- melding een gewicht op netto basis.

 

Artikel 5: Licenties

5.1 Indien Florensis een licentie aanbiedt met betrekking tot een bepaald ras, staat zij ervoor in dat zij recht heeft op alle (geregistreerde en niet-geregistreerde) intellectuele eigendoms- rechten die nodig zijn om het ras (door) te verkopen. Indien deze rechten kwekersrechten bevatten, worden deze rechten expliciet genoemd.

5.2 Indien de soort (nog) niet is beschermd door een kwekersrecht of plantenoctrooi, betreft de licentievergoeding/royalty een vergoeding voor onder meer het gebruik van geregis- treerde en niet-geregistreerde merken, auteursrechten, beeldrechten, bedrijfsgeheimen en knowhow, marketinginspanningen en mogelijk ander intellectueel eigendom met betrek- king tot het product. Deze vergoeding wordt afzonderlijk op de factuur vermeld (inclusief btw indien van toepassing).

 

Artikel 6: Levertijd en levering

6.1 Door Florensis opgegeven of overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering. Levering vindt plaats binnen een redelijke termijn indien een specifieke leveringstermijn niet is opgegeven of overeengekomen.

6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende om- standigheden en op de veronderstelling van tijdige toelevering door derden van de voor het uitvoeren van de overeenkomst voor Florensis nodige zaken. Indien een vertraging ontstaat ten gevolge van nieuwe omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst of niet tijdige toelevering door derden, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. Dit geldt ook voor vervroegde levering.

6.3 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij ter verzending gereed zijn.

6.4 Overschrijding van de levertijd met ten hoogste 2 weken geeft de koper geen recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding.

6.5 Overschrijding van de levertijd met meer dan 2 weken, geeft de koper het recht de overeen- komst schriftelijk binnen 7 dagen nadien geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Florensis kan bij een dergelijke overschrijding de overeenkomst eveneens geheel of gedeeltelijk ontbin- den. Schadevergoeding is Florensis ook in deze gevallen niet verschuldigd.

6.6 Levering vindt plaats af bedrijf (EXW), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.

6.7 De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal Florensis schriftelijk me- dedeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal Florensis voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die Florensis nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart Florensis voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid. Florensis behoudt zich het recht voor om de door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.

 

Artikel 7: Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

Alle aanbiedingen van, alle overeenkomsten met en alle leveringen/adviezen door Florensis zijn onderhevig aan het oogst- en bewerkingsvoorbehoud zoals dat ten aanzien van te leveren zaken gebruikelijk is in de branche waarin Florensis actief is. Indien door Florensis op dit oogst- en be- werkingsvoorbehoud een gerechtvaardigd en schriftelijk beroep wordt gedaan, geldt enige aan- bieding van of overeenkomst met Florensis daardoor als ingetrokken respectievelijk ontbonden, alleen voor het gedeelte dat door het inroepen van het voorbehoud getroffen wordt, zonder dat Florensis tot enige vervangende verplichting of tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Artikel 8: Eigendomsovergang

8.1 Alle door Florensis geleverde zaken blijven eigendom van Florensis tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Florensis in verband met de onderliggende overeen- komst of andere overeenkomsten van vergelijkbare aard van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt aan de koper niet toe. Florensis heeft na verzuim van de koper onder zijn betalingsverplichtingen het recht om al hetgeen haar eigendom is gebleven van het terrein en uit de gebouwen van koper te (doen) verwijderen. De koper zal aan deze verwijdering zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen.

8.2 De koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herken- baar van Florensis te bewaren.

 

Artikel 9: Trays

9.1 Door Florensis meegeleverde trays, pallets en overige duurzame verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven te allen tijde het eigendom van Florensis. De trays dienen tot aan het moment van retournering aan Florensis door de koper vrijgemaakt van grond- en plantmateriaal te worden opgeslagen op een geëigende wijze en op een daartoe geschikte plaats, alles voor rekening en risico van de koper.

9.2 De trays en overige verpakkingen van Florensis mogen niet door de koper of door diens toedoen door derden gebruikt worden. Is van zulk gebruik toch sprake, dan is de koper per gebruikte tray of verpakking daarvoor aan Florensis een bedrag verschuldigd van EUR 10 per week of gedeelte van een week dat dit gebruik geduurd heeft.

9.3 De tray, het in-mould label en de overige duurzame verpakkingen van Florensis mogen niet beschreven, beklad, beplakt of anderszins beschadigd of onbruikbaar gemaakt worden. Kosten in verband met het reinigen, herstellen, vervangen en/of vernietigen van zo aange- taste trays, labels en verpakkingen worden aan de koper in rekening gebracht.

9.4 Trays worden geretourneerd door retourname door Florensis bij de eerstvolgende levering door Florensis aan de koper vanaf de locatie van die levering, behoudens afwijkende af- spraken. Indien ten tijde van een levering een eerstvolgende levering nog niet gepland is, worden de trays op een met de koper overeen te komen termijn door of namens Florensis opgehaald ter plekke van de eerdere levering, waarbij in dit geval de kosten van de retourname voor de koper zijn en separaat aan hem gefactureerd worden.

9.5 Indien op het hiervoor bedoelde overeengekomen moment van retourname de daarvoor be- stemde trays niet vrij van grond- en plantmateriaal en op de plaats van retourname gereed staan, zullen de met dit verzuim samenhangende extra kosten van Florensis voor rekening van de koper zijn en separaat aan hem gefactureerd worden.

 

Artikel 10: Kwekersrechtelijke en contractuele bescherming van aangemelde en geregistreerde rassen.

10.1 Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van het definitieve sierteeltproduct op het bedrijf van de koper; zelfvermeerdering, het afnemen van stekken en het zonder licentie verkopen of overdragen van producten aan derden is daarom ten strengste verboden, evenals het gebruik van het zaad, inclusief de ouderlijnen die daarin onbedoeld aanwezig kunnen zijn, voor onderzoek, veredeling of moleculaire of genetische karakterisering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen- gekomen tussen Florensis en de koper. De koper verkrijgt geen rechten met betrekking tot ouderlijnen die daarin onbedoeld zijn opgenomen. De koper is verplicht om deze beperkende clausule door middel van een kettingbeding door te geven aan zijn klanten.

10.2 Het gerede product, afkomstig van het aan de koper geleverde uitgangsmateriaal, mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de betreffende rasnaam en eventuele merknaam, tenzij Florensis en de koper schriftelijk anders overeengekomen zijn.

10.3 Aan de koper toe te rekenen overtredingen van het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel leiden tot een onmiddellijk opeisbare en door de koper aan Florensis verschuldigde boete van EUR 0,55 per vermeerderde plant. Florensis heeft daarnaast en daarboven het recht om ook de werkelijk door haar geleden schade op de overtreder te verhalen.

10.4 Florensis is gerechtigd om zonder noodzaak van waarschuwing vooraf maar gedurende normale bedrijfsuren het bedrijf van de koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door Florensis geleverde uitgangsmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen.

10.5 Op eerste verzoek van Florensis zal de koper aan haar inzage geven in zijn boeken ter verificatie van de nakoming door de koper van zijn verplichtingen bedoeld in dit artikel.

10.6 Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan Florensis en aan de houder van het kwekersrecht.

10.7 Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de koper binnen een periode van 2 maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant aan de houder van kwekersrecht afstaan.

10.8 Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant in het beschermde ras de toestem- ming behoeft van de kweker(s) van het moederras om de mutant de exploiteren.

10.9 Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met betrekking tot het moederras om de navolgende handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en plantendelen) te verrichten, te weten:
a. voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerderen);
b. conditioneren ten behoeve van vermeerdering;
c. te koop aanbieden;
d. verkopen of op andere wijze in de handel brengen;
e. uitvoeren en/of invoeren;
f. opslaan voor één van de hierboven onder a t/m e genoemde doeleinden.

10.10 Florensis is gerechtigd om een gemachtigde – daaronder begrepen een onafhankelijke derde – aan te wijzen ter uitvoering en realisering van haar rechten bedoeld in dit artikel, daaronder begrepen het recht van controle in de boeken van de koper ter verificatie van de nakoming door koper van zijn in dit artikel bedoelde verplichtingen.

10.11 De koper verleent toestemming aan groothandelaren, veilingen, importeurs en/of expor- teurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/ of zijn vertegenwoordi- ger betreffende de hoeveelheid geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 Florensis levert ten minste gebruikelijke handelskwaliteit. De koper is gehouden om de zaken terstond na levering te keuren.

11.2 Klachten met betrekking tot de geleverde kwaliteit of onmiddellijk zichtbare schade dienen binnen 12 uur na aflevering schriftelijk aan Florensis gedaan te worden.

11.3 Klachten over het aantal, het gewicht of het uiterlijk van de zaken (anders dan samenhan- gende met de geleverde kwaliteit of na aflevering onmiddellijk zichtbare schade) dienen binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Florensis gedaan te worden.

11.4 Klachten over kiemkracht en machinale zuiverheid dienen terstond na constatering, doch uiterlijk binnen 60 dagen na levering schriftelijk aan Florensis gedaan te worden.

11.5 Klachten over rasechtheid en raszuiverheid dienen terstond na constatering en in ieder geval in het na aankoop volgende groeiseizoen schriftelijk aan Florensis gedaan te worden, zodra het gewas zodanig is ontwikkeld dat een juiste beoordeling mogelijk is.

11.6 De koper zal alle zaken waaromtrent hij klaagt ter verificatie van de juistheid van de klacht op eigen kosten ter beschikking houden van Florensis.

11.7 Alle aanspraken van de koper in verband met klachten in verband met de geleverde zaken vervallen indien de koper zich niet heeft gehouden aan boven- vermelde verplichtingen en de daarvan deel uitmakende termijnen.

11.8 De aanspraken van koper vervallen ook indien de koper de geleverde zaken heeft doorge- leverd of zij zijn gewijzigd, bewerkt of beschadigd of indien de koper in verzuim is met de nakoming van verplichtingen die hij zelf onder enige overeenkomst heeft jegens Florensis.

11.9 Indien een klacht terecht en ontvankelijk is, zal Florensis alsnog deugdelijk leveren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding. In- dien vervangende of aanvullende levering voor Florensis redelijkerwijze niet meer mogelijk is, of wegens tijdsverloop voor de koper naar objectieve maatstaven gemeten niet meer zinnig is, zal Florensis in plaats daarvan de koper voor de door hem betaalde prijs crediteren voor zover betrekking hebbende op het ondeugdelijke deel van het geleverde.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Florensis in verband met eventuele tekortkomingen in verband met de geleverde zaken is beperkt tot de aanvullende levering of herlevering of creditering genoemd in artikel 11.9.

12.2 Florensis is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of bewuste roekeloosheid van Florensis of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Florensis is aansprakelijkheid voor omzet- of reputatieschade van de koper steeds uitgesloten.

12.3 Florensis is niet aansprakelijk voor schade die de koper had kunnen voorkomen door toe- passing van de gebruikelijke hygiënische normen en de zorg ten aanzien van het houden, telen, behandelen en verwerken van de producten. Dit geldt in het bijzonder voor schade veroorzaakt door besmetting of aantasting van producten of andere planten door geleverde producten die al besmet of anderszins aangetast waren (niet via Florensis producten).

12.4 In alle gevallen waarin Florensis gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of het gegeven advies waardoor of in verband waarmee de schade van koper is veroorzaakt, hetzij, indien de aansprakelijkheid of schade is gedekt onder een verzekering van Florensis, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

12.5 Iedere vordering jegens Florensis behalve die welke door haar is erkend vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na levering of advisering.

12.6 De werknemers van Florensis en hulppersonen en vertegenwoordigers van Florensis kun- nen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst en deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst met de koper partij.

12.7 De koper zal Florensis, haar werknemers, hulppersonen en vertegenwoordigers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de geleverde zaken, het gegeven advies en/of de overige uitvoering van de overeenkomst door Florensis.

12.8 De koper erkent dat, hoewel het onwaarschijnlijk is en Florensis alle passende maatregelen neemt om dit te voorkomen, het risico van onbedoelde aanwezigheid van genetisch gemo- dificeerde organismen niet geheel kan worden uitgesloten.

 

Artikel 13: Verzuim door de koper

13.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Florensis, uit welke overeenkomst dan ook, zijn alle vorderingen van Florensis onmiddellijk opeisbaar zonder dat Florensis tot enige ingebrekestelling is gehouden.

13.2 In geval van verzuim door de koper onder enige overeenkomst, vervallen de verplichtingen van Florensis jegens de koper, zowel onder de betrokken overeenkomst als onder alle andere overeenkomsten tussen partijen.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling door de koper zal plaats hebben binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij voor- uitbetaling is bedongen of een langer krediet schriftelijk is overeengekomen. Indien wel is geleverd, maar (nog) geen factuur is verzonden, zal de koper de overeengekomen prijs betalen binnen 30 dagen na de levering.

14.2 Indien de koper niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn zal hebben betaald, is hij automatisch in verzuim en zal hij zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag een rente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand(deel) over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW, onverminderd de andere rechten van Florensis.

14.3 Alle betalingen zullen plaats hebben zonder recht van opschorting, aftrek of verrekening op een door Florensis aangewezen rekening.

14.4 De koper zal desgevraagd voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van de bestaande of toekomstige verplichtingen die voortkomen uit de gesloten overeenkomst. Florensis kan, zolang die zekerheid niet is gesteld, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien zodanige zekerheid niet binnen een door Florensis daarvoor gestelde redelijke ter- mijn is gegeven, kan Florensis de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Florensis.

14.5 Alle incassokosten van Florensis, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper. De kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 15: Ontbinding en opschorting

15.1 Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Florensis het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebre- kestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

15.2 Aan de koper komt enig recht op annulering van een door Florensis ontvangen al dan niet reeds in uitvoering genomen bestelling niet toe. Bij annulering van een bestelling door koper, om welke reden dan ook, blijft de koper gehouden tot betaling van de daarvoor geldende prijs.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen tussen Florensis en koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied Rotterdam.

16.2 Daarnaast heeft Florensis te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.

16.3 Alle overeenkomsten met Florensis zijn onderworpen aan Nederlands recht.